วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555


  "พระชมการะเกดแก้ว      หอมหา  ยากนา
หอมหื่นกลเกศา                 รวดเร้า
พระชมมุลิลา                     ลานสวาท
ชมดอกไม้เกี้ยวเกล้า           เพื่อนไท้  แพงทอง..."

วรรณคดี : "ลิลิตพระลอ"

 "กาหลงเหมือนพี่หลงตามกวาง       กลับมาหานางพระน้องหาย
 คิดพลางกำสรดระทดกาย                   ฟูมฟายชลเนตรถึงเทวี"


วรรณคดี : บทละคร เรื่อง "รามเกียรติ์"
พระราชนิพนธ์ : พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก      "พระอภัยมณีศรีสุวรรณ            ต่างชิงกันเก็บพลางตามทางมา
 พระพี่เก็บกาหลงส่งให้น้อง              เดินประคองเคียงกันด้วยหรรษา
 พระน้องเก็บมะลุลีให้พี่ยา               ทั้งสองราเดินดมแล้วชมเชย
 เห็นมะม่วงพวงผลพึ่งสุกห่าม           ทำไม้ง่ามน้อยน้อยสอยเสวย
 อร่อยหวานปานเปรียบรสนมเนย      อิ่มแล้วเลยล่วงทางมากลางดง"


วรรณคดี : พระอภัยมณี
ผู้ประพันธ์ : สุนทรภู่


กรรณิการ์ก้านสีแสด             คิดผ้าแสดติดขลิบนาง
เห็นเนื้อเรื่อโรงราง               ห่มสองบ่าอ่าโนเน

วรรณคดี : นิราศธารโศก
พระนิพนธ์ : เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ (เจ้าฟ้ากุ้ง)"พระนึกคนึงนางทางประพาส                 รุกขชาติที่ในสตาหมัน
พิกุล กรรณิการ์ สารพัน                        ดอกหล่นปนกันอยู่กลางทราย
สายหยุดโยทะการะย้าย้อย                    อนุชาพลางคอยสอยถวาย
 พระทรงทัดตรัสชวนพระน้องชาย           มาชมไม้ให้สบายด้วยพี่ยา"
วรรณคดี : บทละครเรื่อง อิเหนา ตอน ระเด่นมนตรีชมพรรณไม้ที่ถ้ำสตาหมัน
พระราชนิพนธ์ : พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย